Oproep naar eenheid #3

Hoewel angst een integraal onderdeel is van het menselijke zelfbehoud mechanisme, is er een duidelijk verschil tussen handelen vanuit angst of vanuit zelfbehoud. Wat drijft ons nu om bepaalde beslissingen te nemen? Is onze samenleving op een duurzaam model gebaseerd? Kan het zo wel verder met onze samenleving? Allemaal terechte vragen die meer en meer mensen zich, in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar, beginnen te stellen.

Deel dit artikel

Oproep naar eenheid #3

Handelend vanuit de behoefte aan zelfbehoud van de mensheid.

Terugkijkend op de geschiedenis en de gebeurtenissen van de afgelopen 40 jaar heb ik gemerkt dat de kwaliteit van leven voor de mensheid niet substantieel is verbeterd. Het is te zeggen, de belangrijkste componenten die ons leven vandaag de dag beïnvloeden zijn voornamelijk economisch en financieel gedreven, terwijl we ons steeds meer onbewust zijn van de sociale aspecten die een liefdevolle samenleving voeden.

Als ik nadenk over de structuur van de samenleving, kan ik niet anders dan tot de verontrustende conclusie komen dat we opzettelijk afhankelijk worden gemaakt van een economisch model waarin we allemaal worden geboren en dat de moderne slavernij in stand houdt. Een model dat alle leeftijdsgroepen in een wurggreep houdt en ons allemaal dwingt om de duurzaamheid van de ratrace te ondersteunen.

Ik geloof dat dit model bij velen bekend is. Het heet kapitalisme.

Velen proberen de mythe in stand te houden dat technologische en industriële evolutie alleen had kunnen plaatsvinden vanwege het kapitalisme, maar deze verklaring is slechts een leugen om het model verder te rechtvaardigen. De huidige 5G-implementatie is een triest voorbeeld van technologische evolutie omwille van de economie en de noodzaak om de mensheid te beheersen. Zij die deze technologie promoten en implementeren hebben nooit rekening gehouden met de nadelige effecten die het zal hebben op ons mensen, dieren en de natuur en het laat zien dat elk moreel kompas overboord wordt gegooid wanneer geld spreekt.

Het enige doel van het kapitalistische model is om ons ervan afhankelijk te maken, en het wordt artificieel in stand gehouden door allerlei constructies zoals belastingen, boetes en het creëren van eeuwigdurende schulden waarbij banken geld uit het niets creëren en rente op geld heffen dat in de eerste plaats nooit heeft bestaan. Het is allemaal echt één grote zwendel. Belasting is niets meer dan diefstal.

De afhankelijkheid van dit model is op zo'n sluwe manier geconstrueerd dat het onze meest heilige rechten schendt zonder dat we het zelfs maar merken. Aspecten die inherent deel uitmaken van onze soevereiniteit, zoals vrijheid, worden ons ontnomen en vervolgens voor geld aan ons terug verkocht. Als je denkt dat je vrij bent, probeer dan eens zonder geld te reizen.

We krijgen het voorrecht om het land waarop we leven te gebruiken, nadat we ervoor hebben betaald, en zolang we het ons kunnen veroorloven ervoor te blijven betalen, krijgen we dit voorrecht. Als we het ons niet meer kunnen veroorloven, worden deze privileges van ons afgenomen en worden we beschouwd als onproductieve verschoppelingen, niet meer waardevol voor het kapitalistische model. Degenen die niet kunnen bijdragen aan dit kapitalistische model door te werken en belasting na belasting te betalen, worden als ballast beschouwd.

Door deze sociale constructie wordt de mensheid in angst gedwongen. We houden ons niet aan dit model omdat we dat willen, maar omdat we ertoe worden gedwongen. Dit betekent dat veel beslissingen worden genomen op basis van angst. Want wat is het alternatief? Geen zekerheid om voor onszelf en onze gezinnen te zorgen? Op straat belanden, in de gevangenis, of erger…? Dit is de tragedie van dit kapitalistische model. Als je geen geld hebt om bij te dragen, is je leven niet veel waard. Het model of systeem is niet kapot; het is bewust zo geconstrueerd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ernstige tekortkomingen en criminele methoden die dit model gebruikt om de mensen tot zelfgenoegzaamheid te dwingen. De basisemotie waarom mensen volgzaam blijven is angst.

Dus, is er een uitweg uit dit alles? Is er een vluchtroute die naar een alternatief leidt?

Ja dat is er!

Veel mensen beginnen zich dit belangrijke inzicht te realiseren: het bestrijden van het huidige systeem zal niets duurzaams opleveren en zal alleen onze energie kosten. Energie die we nu meer dan ooit nodig hebben om het verschil te maken. We kunnen binnen deze samenleving geen duurzame wereld bouwen, omdat deze samenleving de problemen veroorzaakt die inherent zijn aan de huidige menselijke crisis, en deze problemen ook in stand houdt. Het kan drastisch klinken, maar de enige oplossing is om deze samenleving te verlaten en om een nieuwe samenleving op te bouwen, van de grond af aan. En niet op de knettergekke 'Build Back Better'-manier die politici nu propageren, maar door het opnieuw invoeren van essentiële ethische principes en morele waarden die in de loop van de tijd doelbewust zijn uitgewist.

Diegenen onder ons die ontwaakt zijn zoeken al geruime tijd naar een uitweg en de roep om verandering wordt steeds sterker. De oplossing is om zelfredzaam te worden, weg van de afhankelijkheid van het kapitalistische model. Door zelfredzaam te worden en voor onszelf te kunnen zorgen op het gebied van voedselproductie en gezondheidszorg kunnen we onze zelfstandigheid herstellen. Het is noodzakelijk dat we de echte donkere kant van dit systeem erkennen. De haat, corruptie, misbruik, racisme, geweld, hebzucht, oorlogen, hongersnood, … moet stoppen! En het kan hier stoppen, met jou en mij, en met ons allemaal. Het is geen kwestie van tijd, het is een kwestie van prioriteit. Als de huidige situatie van de mensheid uw ogen nog niet heeft geopend, staat u zeer binnenkort een brute ontwaking te wachten.

En als je denkt dat dit je allemaal niet raakt, denk er dan eens over na: jouw belastinggeld (en ook het mijne) draagt ​​hieraan bij, of we het nu leuk vinden of niet. Het is ook niet onze schuld omdat onze toestemming nooit is gevraagd, maar zolang we zelfgenoegzaam blijven met de belastingdiefstal, zijn we allemaal medeplichtig.

We moeten onze angstige denkwijze veranderen en handelen vanuit het standpunt van zelfbehoud als een motivator tot actie, in tegenstelling tot gehoorzamen uit angst.

Zelfbehoud, niet alleen voor onszelf, maar vooral voor toekomstige generaties.

Zelfbehoud, niet als een egoïstische daad, maar als een noodzakelijke daad om onze soevereiniteit, onze waardigheid en onze trots terug te nemen. Want JA, we zouden trots op onszelf moeten zijn dat we ons leven kunnen leiden in deze verbazingwekkende zelfgenezende lichamen.

Zelfbehoud als uiting van respect en het eren van ons bestaan.

We moeten terug naar het landelijke gemeenschapsleven, niet alleen om daar op terug te kunnen vallen, maar om deze gemeenschappen te verbinden en te versterken in hun onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Opnieuw gemeenschappen creëren waar waarden als liefde, oprechte verbinding, respect, eenheid, integriteit, eerlijkheid, gedienstigheid, open communicatie, gelijkheid, samenwerking, diversiteit en vrijheid de belangrijkste hoekstenen en ondersteunende structuren zijn om elke dag inspiratie uit te putten.

Evolutie moet worden gedreven door ethiek en niet door geld of hebzucht, en mag nooit het belang van de menselijke gezondheid overstijgen ten gunste van technologische evolutie. Want laten we eerlijk zijn, onze industriële en technologische evolutie heeft onze sociale en spirituele evolutie ver overtroffen. Pas als deze verschillen zijn geëgaliseerd zullen we als mensheid kunnen evolueren en technologische beslissingen kunnen nemen die enkel ten dienste staan van de mensheid.

Laten we streven naar een positieve evolutie van de mensheid, en laat Zelfbehoud de reden zijn voor onze toekomstige generaties om de liefde, die in de kern van al onze harten aanwezig is, opnieuw over te brengen.

Eerdere oproepen tot eenheid hebben ons laten zien dat velen van jullie niet zullen reageren, en dat is prima, maar misschien op een dag, als je er klaar voor bent, zul je dat wel doen. En dan zullen wij er nog steeds zijn, wachtend op jou om je met open armen en met een open hart in een nieuwe wereld te omarmen.

Voor diegenen onder jullie die toe zijn aan een betere wereld, wij horen graag van jullie.

~ Giri